Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de parlementaire geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Tot de kerntaken van het CPG behoort de publicatie van de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945, die in het vakgebied geldt als standaardliteratuur.

Met het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis wil het CPG in zo breed mogelijke kring belangstelling wekken voor de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Het Jaarboek bevat wetenschappelijke en opiniërende artikelen, veelal naar aanleiding van actuele thema’s of gebeurtenissen, alsmede boekbesprekingen, een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar, egodocumenten en herinneringen aan onlangs overleden prominente politici. Het CPG specialiseert zich daarnaast in het genre van de politieke biografie. Behalve wetenschappelijk onderzoek verzorgt het CPG onderwijs in de parlementaire geschiedenis en staat het veelvuldig de pers te woord over de achtergronden van actuele politieke kwesties.

Het CPG is tevens één van de vijf initiatiefnemers van het Montesquieu Instituut, dat zich sinds 2007 sterk maakt voor de bestudering van de naoorlogse parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling van en in Europa. Het CPG werkt mee aan diverse projecten van

het Montesquieu Instituut. Zo heeft het bijgedragen aan de bundel De Nederlandse Eurocommissarissen, waarin portretten zijn opgenomen van alle Nederlandse leden van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Commissie. In 2013 verscheen het boek Brusselse verhalen, een bundel interviews met Nederlandse Europarlementariërs, en een publicatie over Europa in het Nederlands politieke debat, dat de weerslag vormt van een samenwerking met het Groningse Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen.

In 2007 was het CPG daarbij medeoprichter het European Information and Research Network on Parliamentary History (EuParl.net), een samenwerkingsverband van Europese onderzoeksgroepen- en instellingen die zich bezighouden met parlementaire geschiedenis en parlementaire cultuur van Europa sinds de Franse Revolutie. Euparl.net bestaat momenteel uit zestien partners uit veertien EU-lidstaten en stelt zich ten doel de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling binnen Europa te bevorderen door het organiseren van internationale congressen en het opzetten van parlementair-vergelijkende onderzoeksprojecten.